مورخ:[1396-04-01 09:06:01]
»
»اقدامات موسسه سارویه

بسمه تعالی

 

برپائی مراسم مذهبی در شب قدر و ارائه بسته غذایی به دانشجویان بعنوان مصرف سحری انجام گردید.


  

                                                     روابط عمومی موسسه سارويه