مورخ:[1401-06-09 09:22:01]
»
»تقویم آموزشی نیمسال اول 1401-1402

تقویم آموزشی نیمسال اول 1401-1402

بسمه تعالی

تقویم آموزشی نیمسال اول تحصیلی 1402-1401

 قابل توجه دانشجویان گرامی:

شرح

تاریخ

انتخاب واحد

1401/06/20(از ساعت 9 صبح)لغایت 1401/06/25

شروع کلاس ها

1401/06/27

حذف و اضافه

1401/07/04 لغایت 1401/07/06

پایان کلاس ها

1401/10/16

امتحانات

1401/10/25 لغایت 1401/11/06