ارتیاط با ما - کد صفحه : 117

 

آدرس موسسه:ساری-میدان خزر-کیلومتر 10جاده دریا

تلفن تماس:01133685768 -01133685221

شماره نمابر:01133685025

پایگاه اطلاع رسانی:saroyeh.ac.ir

آدرس پست الکترونیک:
uni.saroyeh.1385@gmail.com

 

کدپستی:4818163993

صندوق پستی:48175914