اعضاي هيات علمي - کد صفحه : 40

  • دكتر سيد باقر حسينيان                      دكتراي عمران-بتن از دانشگاه ولز انگلستان
  • دكتر علي اكبر عزيزپور شوبي                دكتراي مديريت(منابع انساني) از دانشگاه علامه طباطبايي
  • دکتر سید حسن گلمایی                     دکترای عمران از دانشگاه مرکزي هنر و ساخت فرانسه
  • آقاي غلامعلي گريبان                         کارشناسي ارشد رشته فقه و مباني حقوق اسلامي از دانشگاه آزاد واحد مشهد
  • آقاي محمد يوسفي                            كارشناسي ارشد مديريت دولتي
  • امير حسن بريماني                            كارشناسي ارشد عمران-سازه از دانشگاه تربيت مدرس
  • خانم اكرم حيدري                              كارشناسي ارشد رياضي محض از دانشگاه تربيت معلم
  • سيد امين هاديان                              كارشناسي ارشد حسابداري از دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقيقات
  • خانم فاطمه مدانلو                             کارشناسی ارشد حسابداری از دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی
  • خانم سوده اکبرپور                            دکترای عمران- سازه so.akbarpour@gmail.com