درج شکایات و پیشنهادات - کد صفحه : 116

 

 

با سلام


دانشجویان محترم می توانند نظرات و پیشنهادات و انتقادات خود را برای انجام بهتر عملکرد موسسه  به صندوق پیشنهادات  که برای آگاهی ریاست موسسه از نظرات  سازنده دانشجویان نصب  می باشد استفاده نمایند.

                                                                                            باآرزوی موفقیت- موسسه غیرانتفاعی سارویه