معاونت اداری و مالی - کد صفحه : 28

 

نام:علی اکبر
نام خانوادگی:صادقيان
تاريخ و محل تولد:1327-ساري
مدرك: كارشناسي علوم تربيتي