1400-1 - کد صفحه : 111

تقویم آموزشی نیمسال اول 1401-1400 موسسه آموزش عالی سارویه

 

ثبت نام و انتخاب واحد

20 تا25 شهریور ماه 1400

شروع کلاسها

27شهریور ماه 1400

حذف و اضافه

5تا7 مهر ماه 1400

پایان کلاسها

16 دی ماه 1400

شروع امتحانات

21دی ماه 1400

پایان امتحانات

3 بهمن ماه 1400