1401-1 - کد صفحه : 113

 

تقویم آموزشی نیمسال اول 1401-1402موسسه آموزش عالی سارویه
 
ثبت نام و انتخاب واحد
20 تا 25 شهریور 1401
شروع کلاسها
27  شهریور 1401
حذف و اضافه
4 تا 6 مهر ماه 1401
پایان کلاسها
15 دی 1401
شروع امتحانات
25 دی ماه 1401
پایان امتحانات
6بهمن 1401