اخبار - کد خبر : 693 مورخ:[1403-02-10 09:06:01]

»
»تشکیل نشدن کلاسهای استاد خانم کوچکپور در روز دوشنبه 10 اردیبهشت1403
چاپ این صفحه

کلاسهای خانم کوچکپور روز دوشنبه 10/2/1403 تشکیل نمیشود