اخبار - کد خبر : 413 مورخ:[1394-12-20 07:10:01]

»
»تقدیر از ریاست موسسه

تقدیر از زحمات آقای دکتر عزیزپور در هیات امنا و دادن تقدیرنامه به ایشان توسط آقای دکتر ملکشاهی نماینده محترم وزیر علوم در هیات امنا موسسه